Anbi status

 

Steun De Zangertjes van Volendam

De Belastingdienst merkt Stichting De Zangertjes van Volendam aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan voor u is dat u uw gift(en) onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen/winst. Het voordeel voor de stichting is dat over ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- of erfbelasting is verschuldigd . Dat is voor u goed om te weten, want ieder bedrag dat u De Zangertjes schenkt of nalaat kan, ongeacht de hoogte van het bedrag, voor 100% worden besteed aan de realisatie van de doelstelling: de instandhouding van het koor De Zangertjes van Volendam en bevordering van de koormuziek.

 

Sinds 1 januari 2012 is de Stichting De Zangertjes van Volendam door de Belastingdienst tevens aangemerkt als zogenoemde culturele ANBI. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Schenken: fiscaal aantrekkelijk

Stichting De Zangertjes van Volendam is blij met elke schenking. Ook met kleinere bedragen helpt u mee het koor in stand te houden.

 

Eenmalig of jaarlijks schenken

Een eenmalige of jaarlijkse schenking aan De Zangertjes is uiteraard altijd heel welkom. Wanneer de schenking meer dan € 60 of 1% en minder dan 10% van uw verzamelinkomen bedraagt, is het gehele bedrag bovendien aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

Periodiek schenken

Indien u meerdere jaren achter elkaar wilt schenken aan De Zangertjes, is het fiscale voordeel optimaal. Wie namelijk vijf jaar of langer een vast bedrag schenkt en deze schenking schriftelijk vastlegt, kan het bedrag elk jaar voor 100% voor de inkomstenbelasting aftrekken, zonder minimum of maximum. Met een periodieke schenking kunt u het koor zelfs nog meer steunen. Voorbeeld: stel u wilt €100 per jaar schenken. Met schriftelijke vastlegging kunt u € 162 geven, terwijl u dankzij de fiscale aftrek netto precies hetzelfde betaalt, namelijk € 100. Hoe hoger de belastingsschijf hoe groter het voordeel.

 

Eenvoudig te regelen

Een eenmalige schenking doet u door een bedrag over te maken naar rekeningnummer ABN-AMRO Bank NL03ABNA058.86.14.548 ten name van Stichting De Zangertjes van Volendam te Volendam. Uw periodieke schenking kan eenvoudig in een onderhandse overeenkomst met de stichting  worden vastgelegd. Neemt u alstublieft contact op als u periodiek wilt schenken.

 

Nalaten: Stichting De Zangertjes van Volendam als uw erfgenaam

Nalaten aan Stichting De Zangertjes van Volendam is één van de mooiste manieren om voort te leven in toekomstige generaties koorzangers. De Zangertjes van Volendam zijn er trots uw erfgenaam te mogen zijn. Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is de stichting volledig vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. U weet dus zeker dat het gehele bedrag ten goede komt aan de Zangertjes en hun muziek.


Nalaten via een erfstelling

U kunt Stichting De Zangertjes van Volendam tot (mede-)erfgenaam benoemen in uw testament. Met een erfstelling bepaalt u zelf welk percentage van uw erfenis naar Stichting De Zangertjes van Volendam gaat. In tegenstelling tot natuurlijke personen kan de stichting dankzij de vrijstelling van erfbelasting, het gehele bedrag inzetten voor haar werk.

Nalaten via een legaat

Indien u Stichting De Zangertjes van Volendam niet tot (mede-)erfgenaam wilt benoemen, maar wel een bedrag wilt nalaten, kunt u kiezen voor een legaat. Een legaat is een door u zelf bepaald geldbedrag dat de notaris vastlegt in uw testament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicatiestukken 2019  https://www.zangertjesvanvolendam.nl/site-zangertjes/storage/files/1592/standaardform-pubplicht-anbi-algemeen_d_d__08-04-2021.pdf

Publicatiestukken 2020   balans_per_31-12-202…pdf 

Publicatiestukken 2021   balans-per-31-12-2021

Publicatiestukken 2022    balans_per_31-12-202…pdf